Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології, яка є навчально-науковим підрозділом Інституту іноземної філології,  була створена  в результаті реорганізації кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів в березні 1998року і до серпня 2011 року носила назву кафедри німецької та французької мов.

Нині в штаті кафедри, яку очолює  заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор Вінічук Ліна   Станіславівна, нараховується 38 осіб. Викладання іноземних мов забезпечують кваліфіковані викладачі В. Д. Науменко, Л. С. Вінічук, З. І. Єленіна, О. М., Дермель Н.М., Сокорчук, О. В., Андрусевич, Л. А. Гудович, І. В. Бурчик, П. Ю. Мельник, О. А. Пільгуєва, Бойченко І.Ф.  та інші. Щороку склад кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників нашого університету, які продовжують традиції кафедри та Інституту іноземної філології (О.І.Томко, Н. М. Дермель,    Д. В. Трубачова, Горбач, О.С. Макарова, І.В. Михайлова, Шклярська М.Є., Карпенко У.О. та інші)

Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили досвідчені викладачі старшого покоління: кандидат педагогічних наук доцент Н. Г. Мокрієва, кандидат педагогічних наук, професор О. В. Яременко.
 Педагогічний колектив  кафедри забезпечує викладання дисциплін за спеціальностями «Мова і література» (німецька, французька, італійська та іспанська) на денній та заочній формах навчання Інституту іноземної філології, а також на вечірньому факультеті (спеціальність "Іноземні мови"). Викладаються як практичні дисципліни (практика усного та писемного мовлення (німецька, французька, італійська, іспанська), практична фонетика,  практична граматика, так і теоретичні курси (історія іноземних мов, лексикологія, теоретична фонетика, теоретична граматика, теорія та практика перекладу, країнознавство, ділова мова, стилістика, методика викладання іноземних мов).  Кафедра також здійснює викладання німецької та французької мов як другої спеціальності.

На кафедрі працюють секції німецької, французької, італійської та іспанської мов. Викладачами кафедри створені робочі програми нормативних дисциплін по підготовці фахівців за освітньо-професійними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. (німецька, французька, італійська та іспанська мови) та тести для контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для проведення моніторингу знань студентів.
            На даному етапі головним завданням навчально-методичної роботи колективу кафедри є удосконалення системи модульно-рейтингового оцінювання знань студентів.  Саме тому питання про організацію і удосконалення самостійної та індивідуальної роботи студентів є предметом постійної уваги викладачів кафедри.

В умовах розвитку міжнаціональних зв'язків головним завданням колективу кафедри є впровадження у навчальний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій сучасних методів викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації.

Постійна увага приділяється вдосконаленню методики викладання іноземних мов, підвищенню ефективності та якості лекцій і практичних занять. Колективні форми роботи, лекції та практичні заняття органічно поєднуються з індивідуальними консультаціями студентам, які проводяться за встановленим графіком і дозволяють здійснювати індивідуалізацію навчання, враховуючи при цьому особливості мотиваційної сфери студентів, їх рівень навченості та їх здібності до іноземних мов.

У навчальному процесі використовуються новітні методи викладання іноземних мов за допомогою сучасних підручників, технічних засобів навчання, аудіо - відео - та комп’ютерних матеріалів. Широко використовуються підручники, посібники, художня та науково-популярна література, видана в країнах, мова яких вивчається. Допомогу в забезпеченні цими матеріалами надають Інститут Гете, Французький інститут в Україні, Французьке посольство, Італійський культурний Центр Данте Аліг'єрі, Австрійській Дім з якими співпрацює кафедра. Студенти Інституту іноземної філології мають змогу відвідувати семінари та конференції, організовані цими центрами, користуватися їх бібліотечними фондами. Це дає їм можливість спілкуватися з носіями мови та здобувати нові знання про країни, мова яких вивчається.
Розширюються і міжнародні зв'язки кафедри. На кафедрі існує традиція запрошувати носіїв мови та провідних українських  вчених для викладання окремих аспектів німецької, французької, італійської та іспанської мов. Кафедра співпрацює з DAAD (організація по обміну студентами), завдяки чому уже декілька років поспіль студенти мають можливість слухати лекції носіїв німецької мови та проходити стажування в Німеччині. В 2008 році за ініціативи кафедри була підписана  угода з Університетом I.T.A.С.A.           (м. Палермо), згідно якої здійснюється стажування студентів в Італії під час літніх канікул.

Відповідно до угоди про співробітництво між Французьким інститутом в Україні та Інститутом іноземної філології, підписаної у 2008 році, кафедрі передано у користування словники французької мови, методичну та художню літературу. Студенти та викладачі  кафедри мають можливість користуватися медіатекою і аудиторним фондом Французького інституту в Україні,  брати участь у конференціях та семінарах, що проводяться французькими експертами.

Викладачі кафедри і студенти є активними учасниками різноманітних конкурсів, які проводять Посольство Франції, Інститут Гете, Італійський культурний центр. Завдяки перемозі в цих конкурсах викладачі кафедри Мельник П.Ю., Шульга І.С., пройшли стажування у Франції, Горбач О.В. – у Німеччині, побували на стажуванні в Італії і викладачі італійської мови Карпенко У.О., Макарова Оксана Сергіївна, яка у 2010-2011 навчальному році в результаті перемоги в конкурсі викладачів іноземних мов при посольстві Італії в Україні  отримала право на навчання – стажування в Університеті (м. Перуджія) . Викладачі іспанської мови два роки поспіль беруть участь у Всеукраїнському конгресі іспаністів, де виступають з доповідями, тематика яких пов'язана з актуальними проблемами викладання іспанської мови в Україні.

Кафедра планує і надалі розширювати зв'язки з вищими навчальними закладами Франції, Італії, Німеччини та Іспанії.

            Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основними науковими напрямками університету: "Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів",  "Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти"  та «Дослідження проблем гуманітарних наук». Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень, що витікають з вищезгаданих проблем. Тематика науково-дослідної роботи актуальна і відповідає профілю підготовки кваліфікованих фахівців. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках. Так, за останні роки викладачами кафедри створені такі навчально-методичні посібники, які успішно використовуються в навчальному процесі (Науменко В.Д. "Ласкаво просимо у світ німецької мови",  Єленіна З.І. «Франція. Її свята та традиції»,  «Франція – Україна» Вінічук Л. С. «Звуки французької мови», Пільгуєва О. А. «Ласкаво просимо у світ італійської мови», Бойченко І.Ф. «Російсько – іспанський розмовник», Навчально-методичний посібник «Стилістика іспанської мови» Карпенко У.О. Підручник італійської мови «Italia mia», Сокорчук В.М. Навчально - методичні матеріали до курсу стилістики сучасної німецької мови «Funktionale Stile», та інші.
            Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Тематика науково-дослідної роботи студентів актуальна і відображає основні лінгвістичні та методичні проблеми, пов'язані з темою дослідження кафедри «Семантико-когнітивний та комунікативний аспекти розвитку романо-германських мов». Про результати своїх наукових досліджень студенти доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Вони знаходять своє відображення і в магістерських роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.

         На кафедрі працює лінгвокраїнознавчий гурток (керівник – зав. кафедри, проф. Вінічук Л.С.), куди входять такі проблемні групи: "Лінгвокраїнознавство" - науковий керівник Вінічук Л.С. В межах гуртка працюють такі проблемні групи:

"Складні часові форми та їх вживання в сучасній німецькій мові"

наук. керівник, ст. викл. Горбач О.В

"Країнознавство та його значення у вивченні іноземних мов" (на матеріали німецької мови)

наук. керівник, ст. викл.   Михайлова І.В.

"Основні напрями розвитку франкофонії в Україні"

наук. керівник,   ст. викл. Бурчик І.В.

"Методика фахової майстерності"

наук. керівник, ст. викл. Мельник П.Ю.

«Особливості вживання складних часових форм в іспанській мові»

наук. керівник, ст. викл.  Полікарпова Є.А.

«Особливості вживання фразеологізмів в сучасній італійській мові.»

наук. керівник, доцент Карпенко У.О.

           З 2000 року кафедра здійснює підготовку аспірантів із спеціальностей : 10.02.04- германські мови та 10.02.05- романські мови. На кафедрі приділяють велику увагу науковому зростанню викладачів. На даний час в аспірантурі навчаються 2 викладачі кафедри: Макарова О.С., Білаш О.В. Після закінчення навчання в аспірантурі завершують роботу над дисертаційними дослідженнями ст. викл. Горбач О.В., ст. викл. Томко О.І., ст. викл. Бабарика Н.А., ст. викл. Охріменко О.А. В докторантурі навчається доцент кафедри Карпенко У.О.

            У зв'язку з потребою удосконалення та підвищення якості психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов вирішальна роль належить педагогічній практиці з першої і другої іноземних мов, яка проводиться в базових школах м. Києва: СШ №20 –французька мова, .), СШ №69, СШ №16, СШ № 149 –німецька мова, СШ №130 – італійська мова, СШ № 64  - іспанська мова. Досвідчені викладачі-методисти, які керують педагогічною практикою (Єленіна З.І., Андрусевич О.В., Мельник П.Ю, Сокорчук В.М., Науменко В.Д., Дермель Н.М., Пільгуєва О.А., Макарова О.С. та інші), беруть участь у методичних семінарах у школах, виступають з лекціями з актуальних питань іноземної філології та методики викладання іноземних мов, є членами журі в олімпіадах з іноземних мов та Малої Академії Наук.

            Щороку кафедра організовує тижні французької, італійської, німецької та іспанської мов. Проводяться Круглі столи, конкурси на кращий літературний переклад німецької, французької, італійської та іспанської поезій, конкурси знавців історії та культури країн, мова яких вивчається.  Таким чином, робота, що ведеться викладачами кафедри, сприяє удосконаленню навчального процесу і, як результат, кращому оволодінню іноземними мовами.

Ви тут: Головна Історія кафедри